Meist / Kvaliteedi tagamise alused koolitustel

Kvaliteedi tagamise alused Dao OÜ poolt korraldatud koolitustel

Täiendkoolitusasutus Dao OÜ, registrikood 10943277.

1. Üldsätted
1.1 Dao OÜ (edaspidi Dao) korraldab täiskasvanutele suunatud tervisealaseid täiendkoolitusi.
1.2 Dao lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täiendkoolituse standardist.
1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides või renditavates ruumides.
1.4 Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel.
1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.6 Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.7 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.
1.8 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab Dao OÜ’le kuuluvalt veebilehelt Tervisealkeemia.ee/koolitused
1.9 Dao OÜ ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamine 2.1 Koolituste läbiviimiseks kasutatakse oma valdkonnas tunnustatud koolitajaid ning tippspetsialiste, kellel on teoreetiline ning praktiline erialane kompetents.
2.2 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning koolitusalase enesetäiendamisega.
2.3 Dao ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevast kahjust osalejale.
2.4 Dao hindab koolitaja kvalifikatsiooni ning sobivust tema erialase haridustaseme ning praktilise kogemuse baasil koolitaja poolt saadetud ning avalikult kättesaadava info põhjal.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise alused

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse inimese tervist puudutavast täiendõppe vajadusest. Õppekavad on originaalsed ning aktuaalsed teemade valiku mõistes.
3.2 Õppekavade koostamisel võetakse arvesse ka toimunud koolituste tagasisidet.
3.3 Õppetöös kasutatakse kaasaegseid meetodeid ning lähtutakse koolitusgrupi soovist ning tasemest.
3.4 Dao avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

● õppekava nimetus
● õppekava sisu lühikirjeldus
● õppeesmärk
● õpiväljundid
● sihtgrupp
● koolitajate arv
● õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
● õppe kogumaht
● õppekeskkond
● õppemeetod
● õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
● nõuded tunnistuse saamiseks
● toitlustuse olemasolu

4. Õppekeskkonna kvaliteet 4.1 Dao poolt korraldatavate koolituste õppetöö toimub alati kaasaegsetele nõuetele vastavates koolitusruumides. Täiendkoolitused võivad toimuda ka ebatraditsioonilisemates kohtades, kui seda nõuab koolituse sisu ja vorm.
4.2 Dao tagab igale registreerunud ning koolituse eest väljastatud arve tasunud osalejale elektroonilised koolitusmaterjalid. Erandjuhtudel, vastavalt vajadusele ka paberil.
4.3 Dao täiendkoolitustel on tagatud lõuna- ja kohvipausid. Lõuna ja kohvipauside arv sõltub koolituse pikkusest. Täpsem info iga õppekava juures.
4.4 Koolitusruumides on võimalik osalejatel kasutada internetti.
4.5 Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, markerid, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).
4.6 Dao koolitusgruppide suurused on erinevad.

5. Kliendisuhtlus 5.1 Klienditeeninduse keel on vastavalt vajadusele eesti, vene ja inglise keel.
5.2 Dao kontaktandmed on kodulehel tervisealkeemia.ee. Vastame e-kirjale üldjuhul 24h jooksul.
5.3 Küsimuste või pretensioonide korral palume pöörduda Dao poole kas tel +372 5552 0119 või e-posti teel info@tervisealkeemia.ee

6. Täienduskoolituste tagasiside kogumise kord 6.1 Iga koolituse järgselt kogub Dao elektrooniliselt osalejate anonüümset tagasisidet koolituse korralduse, ruumide, toitlustuse, koolitaja ja õppe sisu kohta. Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste kvaliteedi tõstmiseks. Dao küsib suuliselt peale koolitust vahetut tagasisidet ka koolitajatelt.
6.2 Tagasiside küsimisel kasutakse 5-palli süsteemis hindamisskaalasid ja ka avatuid küsimusi erinevate tasandite hindamiseks
6.3 Vastavalt tagasisidele viiakse sisse täiendused, et tõsta tulevaste õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kvaliteeti.

7. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

7.1 Dao kasutus- ja privaatsustingimused leiab meie lehelt ning SIIT

8. Vaidluste lahendamise kord

8.1 Dao ning osaleja või koolitaja vahel tekkinud eriarvamused või vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsustes läbirääkimiste teel konsensuseni ei jõuta, siis lahendatakse vaidlus Eesti seadustest tulenevalt.